Βιβλίο Ιχνηλασιμότητας Εισαγόμενων Νωπών Οπωρολαχανικών από Τρίτες Χώρες ή της Ε.Ε., Νομοθετικό πλαίσιο N. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α/08-08-2013) Υ.Α. Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β/31-07-2014)

Βιβλίο Ιχνηλασιμότητας Εγχώριων Νωπών Οπωρολαχανικών, Νομοθετικό πλαίσιο N. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α/08-08-2013) Υ.Α. Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β/31-07-2014
17/10/2017
Βιβλίο Ημερησίων Δελτίων Απασχολουμένου Προσωπικού σε Αγροτικές Εργασίες και Αλιεία, σύμφωνα με τον Ν.4251/2014
17/10/2017

Βιβλίο Ιχνηλασιμότητας Εισαγόμενων Νωπών Οπωρολαχανικών από Τρίτες Χώρες ή της Ε.Ε., Νομοθετικό πλαίσιο N. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α/08-08-2013) Υ.Α. Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β/31-07-2014)

Βιβλίο ιχνηλασιμότητας νωπών εγχώριων οπωρολαχανικών, αριθμημένο και κατάλληλα διαμορφωμένο σε στήλες, σύμφωνα με την παράγραφο 11β του άρθρου 38 της Υ.Α. Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β/31-07-2014) ή/και Βιβλίο ιχνηλασιμότητας νωπών οπωρολαχανικών προερχόμενων από χώρες της Ε.Ε. ή εισαγόμενων από Τρίτες χώρες, αριθμημένο και κατάλληλα διαμορφωμένο σε στήλες σύμφωνα με την παράγραφο 11γ του άρθρου 38 της Υ.Α. Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β/31-07-2014).

Το βιβλίο διατίθεται από την LOGIGRAF ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ με κωδικό 0-0109 και σε διάσταση 21Χ29, 50 Φύλλα (Μαλακό εξώφυλλο)